Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto „Zásad“ vytvořených společností Prony s.r.o., se sídlem Dlouhá 100, 356 01 Královské Poříčí, IČ: 28017773, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje se zpracovávají o fyzických osobách při návštěvách internetových stránek provozovaných společností Prony s.r.o.. Dále je zde uvedeno, k jakým účelům a jak dlouho se tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovávají a rovněž informace o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Tyto Zásady jsou účinné od 01.06.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti jako správce osobních údajů. Tyto Zásady se týkají zpracovávání osobních údajů zákazníků, zájemců o zboží a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Prony s.r.o., a to vždy v rozsahu ochrany osobních údajů dle GDPR odpovídajícím jejich postavení vůči provozovateli.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Prony s.r.o., sídlem Dlouhá 100, 356 01 Královské Poříčí, IČ: 28017773 a Vaše údaje budeme zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

2. Co je osobní údaj

Osobním údajem je jakýkoliv informační údaj týkající se dané fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Nakládání s takovýmito údaji může být vzhledem k právu na soukromí omezováno, přičemž ochrana osobních údajů je upravena dle GDPR.

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty a jejich koupi, respektive uzavření smlouvy o koupi zboží. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci a/nebo při zakoupení zboží.

a) Základní osobní adresní identifikační údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

Email

Jméno a příjmení

Telefon

Kontaktní a/nebo doručovací adresa

Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v poznámce při vyplňování objednávky

b) Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby

IP adresa

Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Prony s.r.o. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek.

Případně jiný online identifikátor.

4. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Plnění zákonných daňových povinností

Vymáhání pohledávek za zákazníky jako kupujícími a ostatní zákaznické spory

Řešení reklamačního řízení

5. Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné plnění povinností vůči zákazníkům zajistit. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zde používáme právní titul plynoucí ze smlouvy pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

6. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup

Společnost Prony s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje zpracovávají pouze kvalifikovaní zaměstnanci společnosti, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a nesmějí jakékoliv Vaše osobní údaje jakýmkoliv způsobem používat pro jakékoliv jiné potřeby vyjma potřeb, které jsou nezbytně nutné pro zpracování osobních údajů v rámci společnosti Prony s.r.o. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

7. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu minimálně dalších 24 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Vámi objednaných produktů, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

8. Zpracovávání osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

Poskytnutí produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Prony s.r.o.)

Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů

9. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

10. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: prony@prony.cz Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

11. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Právo na informace

Právo na přístup k osobním údajům

Právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit;

Právo na výmaz osobních údajů

Právo na omezení zpracování

Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování

Právo požadovat přenesení údajů

Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech

Právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

Další ostatní práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti